ForschungPublikationen
Fabrication of a High Aspect Ratio (HAR) Micropillar Filter for a Magnetic Bead-based Immunoassay

Fabrication of a High Aspect Ratio (HAR) Micropillar Filter for a Magnetic Bead-based Immunoassay

Kategorien Konferenz (reviewed)
Jahr 2013
Autoren C. Ruffert, Q. Ramadan, M.A.M. Gijs
Veröffentlicht in HARMNST2013, Berlin, Book of Abstracts pp. 124-125